Hotel Zielonki Polityka prywatności

Polityka prywatności

Do kogo skierowana jest informacja?

Klauzula opisuje zasady przetwarzania danych:

 • Użytkowników strony hotelzielonki.pl [Strona]
 • Użytkowników social mediów www.facebook.com/HotelZielonki [fanpage]
 • Klientów i kontrahentów
 • Potencjalnych klientów
 • Odbiorców treści marketingowych
 • Osób działających w imieniu klientów

i jest przekazywana zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 13 i 14 rozporządzenia PEiR (UE) nr 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L z 2016 r. 119, s. 1 ze zm.) – dalej RODO.

Dane administratora i kontakt do niego

Administratorem, czyli odpowiadającym za zapewnienie poufności Pani/a danych jest: HZ sp. z o.o. z siedzibą ul. Boya Żeleńskiego 6A, 35-105 Rzeszów – dalej „HZ” lub „Administrator”
Adres korespondencyjny: Hotel Zielonki, ul. Warszawska 372 Zielonki 05-082 Stare Babice.
E-mail: rodo@hotelzielonki.pl

Cel i podstawy przetwarzania danych

Kategorie osób Cele przetwarzania Podstawa prawna
Użytkownicy Strony
 • Możliwość nawiązania relacji biznesowych
 • Zapewnienie bezpieczeństwa korzystania ze Strony
 • Analiza ruchu i statystka w celu lepszego prezentowania treści
 • Prawnie uzasadniony interes administratora jakim jest możliwość prezentowania swoich usług, a także zapewniania bezpieczeństwa użytkowników (art. 6 ust 1 lit. f RODO).
Użytkownicy Fanpage
 • Możliwość nawiązania relacji biznesowych
 • Zapewnienie bezpieczeństwa korzystania ze Strony
 • Analiza ruchu i statystka w celu lepszego prezentowania treści
 • Prezentowanie treści reklamowych
 • Prawnie uzasadniony interes administratora jakim jest możliwość prezentowania swoich usług, a także zapewniania bezpieczeństwa użytkowników (art. 6 ust 1 lit. f RODO).
 • Dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
Klienci i kontrahenci
 • Zawarcie i realizacji umów, w tym obsługa zlecenia i reklamacji
 • Wystawienie faktury, rozliczenia księgowe, odprowadzenie podatku
 • Obrona i dochodzenia ewentualnych roszczeń
 • Ułatwienie kontaktu poprzez podanie dodatkowych danych, jak dane komunikatora internetowego
 • Zawarta umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • Przepisy podatkowe, w szczególności ustawy o podatku od towarów i usług, a także ustawy o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 • Prawnie uzasadniony interes administratora, jakim jest umożliwienie obrony oraz dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • Dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
Potencjalni klienci
 • Przedstawienie oferty towarów i usług,
 • Nawiązanie współpracy biznesowej
 • Marketing bezpośredni
 • Udzielenie odpowiedzi na zadane pytania
 • Prawnie uzasadniony interes administratora, jakim jest możliwość nawiązywania relacji biznesowych, przedstawiania swojej oferty na żądanie potencjalnego klienta oraz udzielania odpowiedzi na pytania (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • Zgoda na przekazywanie informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
Odbiorcy treści marketingowych
 • Marketing bezpośredni
 • Zgoda na przekazywanie informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
Osoby działające w imieniu klientów i kontrahentów
 • Umożliwienie zawarcia i realizacji umowy z podmiotem, w imieniu którego działa ta osoba.
 • Prawnie uzasadniony interes administratora, jakim jest prawidłowe realizowanie zobowiązań biznesowych oraz kontakt z przedstawicielami klientów i kontrahentów w sprawach z tym związanych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • Przepisy kodeksu cywilnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

Prawa przysługujące na mocy RODO

Każdej osobie przysługuje prawo:

 • Wycofania zgody na podstawie której dane są przetwarzane.
 • Żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

W celu skorzystania z przysługujących praw, należy skontaktować się pisemnie lub mailowo z Administratorem.

Prawo złożenia skargi

Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Administratora, przysługuje prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie do Prezesa UODO (Informacje dotyczące zasad składania skarg: https://uodo.gov.pl/pl/83/155)

Odbiorcy danych

Dane mogą być udostępniane podmiotom zapewniającym poprawne działanie usług takich jak strona internetowa, rezerwacje internetowe, czy program do wysyłania poczty e-mail.

Dane klientów oraz kontrahentów mogą być udostępnione do współpracującej kancelarii prawnej, biura rachunkowego, firmy windykacyjnej, firmy księgowej, operatora pocztowego, firmy kurierskiej, korporacji taksówkarskiej oraz firmy przewozowe.

Źródło danych i zakres udostępnianych danych

Administrator pozyskuje dane bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, a także osób które w ich imieniu dokonują rezerwacji.

Dane osób działających w imieniu klientów i kontrahentów mogą być przekazywane Administratorowi w treści zawieranych umów lub zleceń. Zakres takich danych to imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy, służbowe dane kontaktowe.

Administrator może także pozyskiwać dane z ogólnodostępnych źródeł, jak KRS, CEIDG, czy biała lista podatników w celu próby nawiązania współpracy lub weryfikacji danych rejestrowych klienta/kontrahenta. Zakres pozyskanych danych jest zgodny z zakresem publicznie udostępnionych w tych rejestrach informacji.

Czas przechowywania danych

Kategorie osób Czas przechowywania danych
Użytkownicy Strony Dane są przechowywane do czasu wygaśnięcia plików cookies, przy czym większość informacji jest w trakcie zbierania anonimizowana, uniemożliwiając identyfikację.
Użytkownicy Fanpage Dane są przechowywane do czasu usunięcia konta w serwisie Facebooku i/lub usunięcia dodanych reakcji lub komentarzy.
Klienci i kontrahenci 5 lat po roku zakończenia umowy, a w przypadku dochodzenia roszczeń do czasu ich zaspokojenia lub przedawnienie czasu nawiązania współpracy i zawarcia umowy (od tego momentu dane są przetwarzane jak dane klienta). W przypadku nie nawiązania współpracy dane będą niezwłocznie usuwane, chyba że ich przechowywanie będzie miało uzasadnienie w obronie przed roszczeniami, wówczas do czasu przedawnienia tych roszczeń.
Potencjalni klienci Do czasu nawiązania współpracy i zawarcia umowy (od tego momentu dane są przetwarzane jak dane klienta). W przypadku nie nawiązania współpracy dane będą niezwłocznie usuwane, chyba że ich przechowywanie będzie miało uzasadnienie w obronie przed roszczeniami, wówczas do czasu przedawnienia tych roszczeń.
Odbiorcy treści marketingowych Do czasu zaprzestania przekazywania informacji marketingowych, zgłoszenia sprzeciwu na takie działanie lub wycofania zgody.
Osoby działające w imieniu klientów i kontrahentów Dane wskazane w umowach do 5 lat po roku zakończenia umowy
Dane związane z prowadzoną korespondencją przez okres …. lat po otrzymaniu wiadomości.
W przypadku powstania roszczeń związanych z działaniem w imieniu klienta lub kontrahenta, do czasu ich zaspokojenia lub przedawnienia.

Dobrowolność podania danych

Kategorie osób Czas przechowywania danych
Użytkownicy Strony Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do poprawnego korzystania ze Strony.
Użytkownicy Fanpage Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do poprawnego korzystania z Fanpage.
Klienci i kontrahenci W zakresie danych potrzebnych do zawarcia i realizacji umowy, podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne. Ich niepodanie uniemożliwi zrealizowanie tego działania.
Dane niezbędne do wystawienia faktury kontrahent lub klient ma obowiązek podać, zgodnie z przepisami podatkowymi. Ich nie podanie uniemożliwi wystawienie faktury.
Potencjalni klienci Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do nawiązania współpracy lub przekazania oferty.
Odbiorcy treści marketingowych Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania informacji.
Osoby działające w imieniu klientów i kontrahentów W zakresie danych potrzebnych do zawarcia umowy, podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne. Ich niepodanie uniemożliwi zrealizowanie tego działania.
W zakresie innych danych ich podanie jest dobrowolne i nie ma wpływu na współprace z klientem lub kontrahentem.

Zasady gromadzenia i wykorzystania danych poprzez cookies

Podczas przeglądania Strony zbierane są dane dotyczące odwiedzin, np. dane wyszukiwarki oraz zapytania, która skierowały użytkownika do serwisu, informacje
o czasie spędzonym w serwisie, liczba przejrzanych stron, czas spędzony
na poszczególnych stronach. Są to informacje, które pozwalają dostosowywać Stronę
do potrzeb użytkowników i wyświetlać pożądane treści. Służą także celom statystycznym i związanym z zapewnieniem bezpieczeństwa Strony.

Administrator zbiera też dane przekazane bezpośrednio przez użytkownika, np. poprzez wiadomość e-mail lub w ramach rozmowy telefonicznej.

HZ przetwarza także dane użytkownika w ramach serwisów Facebook. W takim przypadku HZ przetwarza dane w celu umożliwienia kontaktuw ramach Fanpage, a także prezentowania i reklamowania swojej działalności.

Strona korzysta z następujących plików cookies:

 • cookies sesyjne: przechowywane na Urządzeniu Użytkownika pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. W ramach serwisu są wykorzystywane cookies Facebooka oraz Google.
 • cookies trwałe: przechowywane na Urządzeniu Użytkownika pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

Odnośniki do innych stron

HZ nie ponosi odpowiedzialności za zasady działania i polityki prywatności innych stron, do których użytkownik może przejść poprzez odnośniki dostępne na Stronie.

Informacja dla użytkowników Fanpage na Facebooku

Informacje ogólne

Podczas przeglądania Fanpage (niezależnie od tego, czy Użytkownik jest zalogowany, czy nie) jego dane są gromadzone przez aplikację Facebook, aby móc dostarczyć mu reklamy Facebook Inc oraz jego partnerów. Zasady wykorzystania danych Użytkowników Facebook są dostępne w polityce prywatności Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation Gdy Użytkownik korzysta z Fanpage, jego właściciel również przetwarza jego dane. Podanie danych, w tym poprzez pliki cookies jest dobrowolne, ale niezbędne do prawidłowego korzystania z Fanpage.

Jakie dane są zbierane?

Fanpage służy do prezentowania opinii, a także przedstawienia zakresu świadczonych usług i do umożliwienia kontaktu z HZ.
Podczas przeglądania Fanpage Facebook automatycznie zbiera informacje o każdej wizycie. Poprzez udostępniony panel administratora właściciel Fanpage widzi informacje statystyczne o wizytach w ramach Fanpage, np. wiek odwiedzających, ich reakcje, aktywność. Służy to dobieraniu treści do preferencji użytkowników Fanpage, a także sprawdzaniu skuteczności wyświetlanych reklam. O tym, czy Użytkownik zobaczy daną reklamę decyduje Facebook. Właściciel Fanpage widzi jedynie informacje statystyczne o reakcjach na reklamę, a także reakcje i komentarze pod reklamami. Właściciel Fanpage widzi komentarze oraz reakcje Użytkowników. Jako użytkownik Facebook (administrator Fanpage) ma także możliwość przejrzenia profilu publicznego Użytkownika, a także skontaktowania się z nim poprzez dostępny w Facebook komunikator.

W jaki sposób dane są wykorzystywane?

Dane zbierane w trakcie korespondencji będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na zapytanie. Dane statystyczne są wykorzystywane do tworzenia nowych reklam, a także wyboru wyświetlanych treści. Wszystkie decyzje są podejmowane w sposób niezautomatyzowany.

Wykorzystanie ciasteczek (“cookies”)

Serwis Facebook wykorzystuje pliki cookies oraz opcje śledzenia Użytkownika, także wówczas, gdy korzysta on z innych stron internetowych. Więcej informacji tutaj: https://www.facebook.com/policies/cookies/ oraz tutaj: https://www.facebook.com/help/206635839404055?ref=dp

Czas przechowywania danych
Dane Użytkownika Fanpage są przechowywane do czasu zakończenia korzystania
z Facebook, a następnie przez czas określony w Regulaminie Facebook.

Informacja o współadministrowaniu danych z Facebook Ireland Limited

 1. W związku z prowadzeniem fanpage w serwisie Facebook HZ wraz z Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia)
  są współadministratorami danych Użytkownika w zakresie przetwarzania danych
  do celów statystycznych oraz reklamowych.
 2. Współadministrowanie obejmuje zbiorczą analizę danych w celu wyświetlania statystyk aktywności użytkowników Fanpage.
 3. Facebook Ireland w ramach współadministrowania jest odpowiedzialny:
  posiadanie podstawy prawnej dla przetwarzania danych na potrzeby statystyk strony
  zapewnienie realizacji praw osób, których dane dotyczą
  zgłaszanie naruszeń do organu nadzorczego oraz zawiadamianie, osób których dotyczyło naruszenie o zdarzeniu
  zapewnienie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych.
 4. Odpowiedzialność HZ wynikająca ze współadministrowania:
  posiadanie podstawy prawnej do przetwarzania danych na potrzeby statystyk
  zrealizowanie obowiązków informacyjnych
 5. Facebook Ireland może udostępnić Użytkownikowi zasadniczą treść załącznika dotyczącego statystyk strony, zgodnie z art. 26 ust. 2 RODO, za pośrednictwem danych zawartych w Informacjach o statystykach strony, do których dostęp można uzyskać z Fanpage stron.
 6. Głównym organem nadzorczym w zakresie współadministrowania jest irlandzka Komisja ds. ochrony danych (niezależnie od zapisów art. 55 ust. 2 RODO,
  w stosownych przypadkach).
 7. Szczegółowe informacje dotyczące wzajemnych uzgodnień pomiędzy administratorami są dostępne na stronie:
  https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum
 8. Zasady przetwarzania danych osobowych użytkownika przez Facebook Ireland
  są dostępne na stronie: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Informacja o zasadach wykorzystania danych w ramach narzędzi Google

Administratorem danych osobowych użytkowników z Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii jest Google Ireland Limited, chyba że w Informacjach na temat ochrony prywatności dotyczących konkretnej usługi wskazano inaczej. Oznacza to, że Google Ireland Limited jest podmiotem stowarzyszonym Google odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych i przestrzeganie obowiązujących przepisów chroniących prywatność.

Do analizy ruchu w Serwisie jest wykorzystywany Google Analytics., którego działanie polega na gromadzeniu i analizie zachowań użytkowników Serwisu. Polityka prywatności Google Analytics: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Dane gromadzone przez narzędzie:

 • lokalizacja
 • źródło wizyt
 • czas spędzony na stronie
 • ruch na stronie
 • słowa kluczowe, które odesłały użytkownika do witryny
 • przeglądane przez użytkownika strony
 • zanonimizowany adres IP
 • dane demograficzne

Analiza danych statystycznych jest wykorzystywana do wyświetlania treści oraz wprowadzania zmian w Serwisie, w celu zwiększenia aktywności Użytkowników. Google umożliwia skorzystanie z praw przysługujących Użytkownikowi na mocy RODO. Zasady skorzystania z tych praw zostały określone tutaj:
https://policies.google.com/privacy?hl=pl#infochoices

HZ wykorzystuje także narzędzia reklamowe dostarczane przez Google, które gromadzą informacje o źródle wizyty Użytkownika, który odwiedził stronę, w celu pomiaru skuteczności zakupionych przez HZ reklam.

W celu wyłączenia opcji śledzenia przez narzędzia Google należy pobrać i zainstalować dodatek do przeglądarki dostępny na: tools.google.com/dlpage/gaoptout

Zmiany

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.