Hotel Zielonki Polityka prywatności

Polityka prywatności

Szanowni Państwo,
W dniu 25 maja 2018 roku weszło w życie nowe Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych – RODO). Nowe przepisy, a w szczególności art. 13 i 14 ust.1 i ust. 2 RODO nakładają na nas obowiązek zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych oraz przekazania Państwu informacji odnośnie przetwarzania danych.

W związku z powyższym informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Hotel Zielonki sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie przy ulicy Boya Żeleńskiego 6A, 35-105 Rzeszów, wpisana przez Sąd Rejonowy W Rzeszowie, XII wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000320915.
 2. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres Hotel Zielonki ul. Warszawska 372 Zielonki 05-082 Stare Babice lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: rodo@hotelzielonki.pl.

Gromadzimy Państwa dane osobowe w następujących celach:

 • zawierania i realizacji łączącej nas umowy oraz świadczenia dla Państwa oferowanych przez nas usług hotelarskich, gastronomicznych, szkoleniowych, konferencyjnych i cateringowych.
 • realizacji naszych obowiązków przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych oraz dla celów archiwizacyjnych;
 • ochrony naszych praw zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych;
 • przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych w przypadku wyrażenia przez Państwa osobnych zgód;

Hotel Zielonki sp. z o.o. może przekazywać Dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów
wskazanych w niniejszym dokumencie:

 • podmiotom, z którymi Hotel Zielonki sp. z o.o. ma zawartą umowę współpracy („Przetwarzający dane”) w celu realizacji łączącej nas umowy, realizacji obowiązków Hotelu Zielonki sp. z o.o. przewidzianych prawem, ochrony praw Hotelu Zielonki sp. z .o.o. zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu Hotel Zielonki sp. z o.o. i w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych; w szczególności Hotel Zielonki sp. z o.o. może przekazywać Państwa Dane osobowe podmiotom takim jak: banki, firmy windykacyjne, podmioty świadczące usługi księgowe, spółki świadczące usługi pocztowe i kurierskie, firmy z którymi współpracujemy w celu świadczenia usług marketingowych. Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych z Hotelem Zielonki sp. z o.o. umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić Dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez Hotel Zielonki sp. z o.o.
 • organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń;
 • Hotel Zielonki sp. z o.o. zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa Dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora i / lub Przetwarzających dane, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i Hotel Zielonki sp. z o.o.
 • Przysługują Państwu prawa w zakresie ochrony Danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą).

Ponadto, macie Państwo prawo do:

 • żądania dostępu do Danych osobowych – osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. Administrator dostarczy Państwu na żądanie kopię Państwa Danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwrócą się Państwo, Administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych,
 • sprostowania Danych osobowych – mają Państwo prawo do sprostowania Danych osobowych,które Państwa dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych Danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
 • usunięcia Danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) – mają Państwo prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa Danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie Dane osobowe, ograniczenia przetwarzania Państwa Danych osobowych – w takim przypadku, Administrator wskaże na Państwa żądanie takie Dane osobowe, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów,
 • przenoszenia Danych osobowych – pod pewnymi warunkami macie Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego Dane osobowe Państwa dotyczące, przetwarzane przez Administratora oraz macie Państwo prawo przesłać te Dane osobowe innemu podmiotowi,
 • sprzeciwu – w pewnych okolicznościach mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Państwa Danych osobowych, a na Administratorze może ciążyć obowiązek zaprzestania przetwarzania takich Danych osobowych.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności, prosimy o kontakt z Administratorem pod adresem Hotel Zielonki, ul. Warszawska 372, 05-082 Stare Babice tel. + 48 22 722 99 52 lub pod adresem e-mail: rodo@hotelzielonki.pl. Informujemy o możliwości okresowej aktualizacji niniejszej informacji zgodnie z obowiązującym prawem (np. jeśli wdrażamy nowe systemy lub procesy, które wiążą się z wykorzystaniem danych osobowych) i w takim przypadku będziemy odpowiednio informować Państwa o wprowadzanych zmianach.